Tornion Hirvikoirayhdistyksen ry:n voimassa olevat säännöt: 04.03.2022 08:24:27 alkaen


Yhdistyksen nimi on Tornion Hirvikoirayhdistys ry ja sen kotipaikka on Tornion kaupunki Lapin läänissä.

Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n ja Lapin Kennelpiiri ry:n jäsen. Yhdistys voi kuulua jäsenenä valtakunnallisiin rotujärjestöihin.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten hirvikoirienkasvatusta, jalostusta ja toimia harrastajien yhdyssiteenä Lapin kennelpiirin alueella. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää koiranäyttelyitä, kokeita, kursseja sekä valistus- ja esitelmätilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäsenmaksuja, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtaintavomaisuutta, järjestää arpajaisia, myyjäisiä sekä maksullisia huvitilaisuuksia asianmukaisen luvan saatuaan.

Yhdistyksen jäseneksi pääsevät vuosikokouksen säätämän jäsen- ja liittymismaksun suoritettuaan hyvämaineiset yksityiset henkilöt, jotka johtokunta jäseniksi hyväksyy. Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuosittain.Jäsenet ovat joko vuosi- tai ainaisjäseniä. Ainaisjäsenten kertasuoritteinen jäsenmaksu on vuosijäsenmaksu 10-kertaisena. Kertasuoritteisen jäsenmaksun maksaneelta ainaisjäseneltä ei enää peritä jäsenmaksua. Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua ¾ enemmistön päätöksellä kunniajäseniksi erityisen ansioituneita henkilöitä sekä kunniapuheenjohtajaksi entisen hallituksen puheenjohtajan. Kunniapuheenjohtajia voi olla samanaikaisesti vain yksi. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vuosijäsenmaksuista vapaita.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän on laiminlyönyt erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamisen kuuden kuukauden kuluttua sen erääntymisestä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on toiminut vastoin yhdistyksen sääntöjä tai tarkoitusperiä, rikkonut hyviä tapoja tai lain määräyksiä. Hallituksen erottamispäätöksestä voi valittaa yhdistyksen kokoukselle. Valituskirjelmä on toimitettava 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta hallituksen puheenjohtajalle. Valituskirjelmän perusteella yhdistyksen kokous päättää lopullisesta erottamisesta johon vaaditaan ¾ enemmistö annetuista äänistä. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on asiakirjoineen jätettävä ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua toiminnantarkastajalle, jonka on palautettava ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään kahta viikkoa ennen vuosikokousta.
10§
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja ja 4-6 muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtaja valitaan vuosikokousten väliseksi ajaksi, hallituksen muut varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muista varsinaisista jäsenistä ovat vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisen vuoden erovuoroiset ratkaistaan arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka toimikausi on yksi (1) vuosi, sekä ottaa tehtäviinsä sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallituksen puheenjohtajan on oltava Suomen Kennelliiton jäsen.
11§
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
12§
Hallituksen tehtävänä on noudattaa näitä sääntöjä sekä kokousten tekemiä päätöksiä. Hallituksen tehtävänä on erityisesti:
– Johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti
– Vastata yhdistyksen toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
– Valita toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä
– Vastata yhdistyksen ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
– Pitää ja päivittää jäsenluetteloa
– Hoitaa huolellisesti yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
– Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa
– Hyväksyä ja erottaa jäsenet
– Valita sekä tarvittaessa erottaa yhdistyksen toimihenkilöt
– Esittää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämistä
– Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin joita yhdistyksen etu vaatii
13§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä yhden hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.
14§
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle hallituksen toimesta lähettämällä jäsenille kirje, sähköposti tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa mainitaan käsiteltävät asiat. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.
15§
Vuosikokouksessa, joka pidetään helmi-maaliskuussa, käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta sekä toiminnantarkastajan lausunto
5. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan hallituksen laatima kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
8. Vahvistetaan kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio
9. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle vuodelle
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja alkavalle toimikaudelle
11. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
13. Valitaan yhdistyksen edustajat kennelpiirin kokouksiin
14. Päätetään mahdollisista yhdistyksen jäsenten erottamisista
15. Käsitellään hallituksen esitykset vuosikokoukselle
16. Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät kirjalliset esitykset, mitkä on jätetty hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta
17. Käsitellään muut mahdolliset esille otetut asiat, joista ei kuitenkaan voi tehdä päätöksiä.
16§
Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisella anomuksella ilmoittamansa asian vuoksihallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä viipymättä sen jälkeen kun anomus kokouksesta on saapunut yhdistyksen hallitukselle. Ylimääräisessä kokouksessa puhetta johtaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouksen järjestäytymisessä noudatetaan muutoin mitä vuosikokouksesta on määrätty.
17§
Yhdistyksen kaikissa kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja valittujen tarkastajien tarkastettava ja allekirjoitettava.
18§
Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa avoimilla äänestyksillä ja yksinkertaisella enemmistöllä, mikäli 1/10 läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä ei vaadi lippuäänestystä. Äänten langetessa tasan ratkaisee vaaleissa arpa muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide. Vuosijäseninä olevilla henkilöillä ja kunniajäsenillä sekä kunniapuheenjohtajalla on äänioikeus ja yksi ääni. Kokouksessa saa jäsen edustaa valtakirjalla poissaolevia henkilöjäseniä, ei kuitenkaan viittä ääntä enempää omansa lisäksi.
19§
Näiden sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään ¾ vuosikokouksessa annetusta äänimäärästä ja että toinen aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävä yhdistyksenkokous samoin ¾ äänten enemmistöllä annetusta äänimäärästä tehdyn päätöksen hyväksyy. Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljellä olevat varat viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti kenneltoiminnan hyväksi.
20§
Kaikissa muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.